Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ดัดแปลง

ดัดแปลง

  • ดัดแปลง

    see อนุโลม

    คำพ้องความหมาย (Synonym) แก้ไข, โค้ง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ดัดแปลง

  • ดัดแปลง

    [v.] modify
    [syn.] แปลง,ปรับเปลี่ยน,เปลี่ยน,แปร,เปลี่ยนแบบ

    หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม

    ตัวอย่างประโยคพ่อดัดแปลงขวดน้ำเป็นที่ปลูกต้นไม้

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ดัดแปลง

  • ดัดแปลง

    [-แปฺลง] ก. แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม เปลี่ยนจากรูปเดิมโดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย เช่น ดัดแปลงเรือนชั้นเดียวให้เป็น ๒ ชั้น

    (กฎ) เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วนนํ้าหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง

    ทําซํ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือจําลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสําคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทํางานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดัดแปลง

  • ดัดแปลง

    ก. แก้ไข, เปลี่ยนแปลง.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ดัดแปลงภาษาอังกฤษ

ดัดแปลงภาษาไทย ดัดแปลงความหมาย Dictionary ดัดแปลงแปลว่า ดัดแปลงคำแปล

ดัดแปลงคืออะไร

Sanook.commenu