Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาษี

ภาษี

 • ภาษี

  [n.] superiority
  [n.] tax
  [syn.] ค่าธรรมเนียม,ภาษีอากร,เงินภาษี

  หมายเหตุ ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม

  ตัวอย่างประโยคเขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ภาษี

 • ภาษี

  น. เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ความได้เปรียบ เช่น เขามีภาษีกว่า.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ภาษี

 • ภาษี

  น. ค่าสิ่งของที่รัฐบาลเรียกเก็บเพื่อใช้บำรุงประเทศ. ว. ได้เปรียบ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ภาษีภาษาอังกฤษ

ภาษีภาษาไทย ภาษีความหมาย Dictionary ภาษีแปลว่า ภาษีคำแปล

ภาษีคืออะไร

Sanook.commenu