Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

แปล ไทย-อังกฤษ lexitron

คำศัพท์ในหมวด (มีทั้งหมด 1,323 คำ)

 1. ปริทัศน์
 2. ป.
 3. ป.ป.ง.
 4. ป.ป.ช.
 5. ป.ป.ส
 6. ป.ล.
 7. ปก
 8. ปกครอง
 9. ปกคลุม
 10. ปกติ
 11. ปกติธรรมดา
 12. ปกติวิสัย
 13. ปกปักรักษา
 14. ปกปิด
 15. ปกป้อง
 16. ปกรณัม
 17. ปกหลัง
 18. ปกอ่อน
 19. ปกิณกะ
 20. ปกเกล้า
 21. ปกเกล้าปกกระหม่อม
 22. ปกแข็ง
 23. ปชส.
 24. ปฏิกรณ์
 25. ปฏิกรณ์ปรมาณู
 26. ปฏิกรรมสงคราม
 27. ปฏิการะ
 28. ปฏิกิริยา
 29. ปฏิกิริยาข้างเคียง
 30. ปฏิกิริยาตอบโต้
 31. ปฏิกิริยาลูกโซ่
 32. ปฏิกิริยาสะท้อน
 33. ปฏิกิริยาเคมี
 34. ปฏิกิริยาเรือนกระจก
 35. ปฏิกูล
 36. ปฏิคม
 37. ปฏิชีวนะ
 38. ปฏิญญา
 39. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 40. ปฏิญาณ
 41. ปฏิทิน
 42. ปฏิทินโหราศาสตร์
 43. ปฏิบถ
 44. ปฏิบัติ
 45. ปฏิบัติการ
 46. ปฏิบัติงาน
 47. ปฏิบัติตน
 48. ปฏิบัติตัว
 49. ปฏิบัติตาม
 50. ปฏิบัติธรรม
 51. ปฏิบัตินิยม
 52. ปฏิบัติบูชา
 53. ปฏิบัติภารกิจ
 54. ปฏิบัติหน้าที่
 55. ปฏิปทา
 56. ปฏิปักษ์
 57. ปฏิพัทธ์
 58. ปฏิพากย์
 59. ปฏิภาค
 60. ปฏิภาณ
 61. ปฏิภาณกวี
 62. ปฏิภาณโวหาร
 63. ปฏิมา
 64. ปฏิมากร
 65. ปฏิยุทธ์
 66. ปฏิรูป
 67. ปฏิวัติ
 68. ปฏิวาต
 69. ปฏิวาท
 70. ปฏิสนธิ
 71. ปฏิสังขรณ์
 72. ปฏิสันถาร
 73. ปฏิสัมพันธ์
 74. ปฏิเวธ
 75. ปฏิเสธ
 76. ปฐพี
 77. ปฐพีวิทยา
 78. ปฐม
 79. ปฐมกรรม
 80. ปฐมฌาน
 81. ปฐมดุสิต
 82. ปฐมทัศน์
 83. ปฐมนิเทศ
 84. ปฐมพยาบาล
 85. ปฐมภูมิ
 86. ปฐมยาม
 87. ปฐมฤกษ์
 88. ปฐมวัย
 89. ปฐมสมโพธิ
 90. ปฐมสุรทิน
Sanook.commenu